Canan Yolaç Stamboul

Shop

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR AYDINLATMA METNİ

C.O.Y. Dekorasyon Danışmanlık Hizmetleri ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. (‘’Canan Yolaç Stamboul’’ veya “Şirket”) olarak, Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimizin sorumluluğu ve koruması altındadır. Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde tutulması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır.

Canan Yolaç Stamboul (yurtiçindeki/yurtdışındaki mevcut ve/veya müstakbel, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları Hakkındaki Açıklamamız:

Kişisel verileriniz, Canan Yolaç Stamboul tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri ve ofisler, sosyal medya mecraları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Canan Yolaç Stamboul’un sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve zorunlu meşru menfaatlerimiz kapsamında da işlenecektir.

K.V.K.K. Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Ayrıca, Canan Yolaç Stamboul’un hizmetlerini kullanmak amacıyla iletişim merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Canan Yolaç Stamboul veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve benzeri hallerde verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Canan Yolaç Stamboul tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Canan Yolaç Stamboul tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Canan Yolaç Stamboul ve iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Canan Yolaç Stamboul’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Yurtiçi ve Yurtdışında Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği Hakkındaki Açıklamalarımız:

Toplanan Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, ortaklarına, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı 3. taraf hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerek KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekse de sair yasal mevzuat kapsamında aktarılabilecektir.

Toplanan Kişisel verileriniz; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Hakkındaki Açıklamamız:

Kişisel verileriniz, denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz, Şirketimiz çalışanlarına yapılan yazılı/dijital başvurular, internet sitemiz, telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya, SMS kanalları, ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Hakkındaki Açıklamamız:

Kişisel veri sahipleri, Şirketimizden; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamalarıyla birlikte talebini yazılı olarak; Şahsen elden teslim ile, Noter vasıtasıyla ya da aşağıdaki e-mail adresine 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak gönderilmek suretiyle iletmelidir.

Başvurucunun talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurular sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirketimizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre başvurucudan ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi Talebimiz Hakkındaki Açıklamamız:

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Canan Yolaç Stamboul’un kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Canan Yolaç Stamboul’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve gerektiğinde güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel İzinlerini Değiştirebileceği Hakkındaki Açıklamamız:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak verdiğiniz izinler ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek kişisel veri işleme izinlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

E-posta: info@cananyolacstamboul.com

İletişim Adresi: Türkali Mah. Abbasağa Kuyu Sok. No:11 Beşiktaş / İSTANBUL / TURKEY

Telefon numarası: 0212 258 92 56

SATICI

C.O.Y. Dekorasyon Danışmanlık Hizmetleri ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni’nde belirtilen bilgilerle bilgilendirildiğimi teyit ederim.

Canan Yolac Stamboul tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta olup, tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

Bu internet sitesindeki ürünlerin görsellerinin en doğru şekilde yansıtılması amaçlanmış olup kişisel monitörünüzden kaynaklanan renk, ton, parlaklık ve ebat farklılıklarının Canan Yolac Stamboul açısından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu nedenle sipariş vermeden önce bu koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Bu konudan doğabilecek aksaklıkları minimuma indirmek amacıyla Canan Yolac Stamboul ile irtibata geçebilirsiniz.

Canan Yolac Stamboul, internet sitesindeki ürünler hakkında doğru ve eksiksiz bilgilendirmek için elinden geleni yapmasına rağmen, ürünlerin fiyatları hakkındaki bilgilerde hatalar oluşabilir.Canan Yolac Stamboul , bu durumda müşteriyi bilgilendirerek siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişi iptal etme seçeneklerini sunar. Müşteriye ulaşılamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar müşteriye iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, Canan Yolac Stamboul’un (müşteriye Teslimat Onayı gönderdikten sonra dahi) hatalı fiyattan satış işlemini tamamlama yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

Canan Yolac Stamboul, kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

E-posta: info@cananyolacstamboul.com
İletişim Adresi: Türkali Mah. Abbasağa Kuyu Sok. No:11 Beşiktaş / İSTANBUL / TURKEY
Telefon numarası: 0212 258 92 56